Salgs Betingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer,
med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.

TILBUD
Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er dagspriser eksklusive moms og andre former for offentlige skatter og afgifter.

Tilbud bortfalder, såfremt skriftlig overensstemmende accept fra køber ikke er Sky Support i hænde senest
14 dage fra tilbuddets dato.

Alle tekniske oplysninger som f.eks. vægt, dimension, kapacitet, samt priser der er anført i kataloger, prospekt, cirkulær, annoncer etc. er omtrentlige. Disse oplysninger er kun bindende i det omfang, der i en aftale udtrykkeligt er henvist til dem.

Selskabet forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de tekniske specifikationer for et produkt uden forudgående varsel.

ORDRER
Ordrer leveres til aftalt pris med forbehold for ændringer i handelslove, momssatser, offentlige skatter, afgifter og lignende.

LEVERINGSTID
Sky Support er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes forhold som unddrager sig selskabets kontrol.

LEVERINGSBETINGELSER
Såfremt andet ikke er aftalt, sker al levering ab lager, eksklusive emballage for købers regning og risiko.

REKLAMATIONER
Køber skal straks ved modtagelse foretage den fornødne undersøgelse af varen. En eventuel reklamation, skal meddeles Sky Support skriftligt senest 8 dage efter varens modtagelse.

Har køber ikke indenfor 6 måneder efter modtagelse af varen skriftligt reklameret over en mangel, bortfalder selskabets ansvar for det solgte i enhver henseende, med mindre andet følger af en særlig garanti.

BETALING
Fakturadato er forfaldsdato. Rettidig betaling kan dog ske indenfor 14 dage.

Sker betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betaling sker.

RETURNERING AF VARER
Returnering af varer accepteres kun under forudsætning af, at dette sker efter en forudgående aftale med selskabet, at returneringen sker franko, at varerne er i første klasses salgbar stand, samt at der beregnes et returgebyr efter selskabets gældende regler.

MANGLER
Såfremt der kan påvises mangler ved det leverede, er sælger efter eget valg alene forpligtet til at afhjælpe
mangler ved enten at omlevere ab lager på de i nærværende leveringsbetingelser anførte vilkår eller at reparere det leverede.

PRODUKTANSVAR
I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, er Sky Support kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra selskabets side.

For skader Sky Support kan gøres ansvarlig for, forvoldt direkte af salgsgenstanden på købers eller trediemands genstande, som er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse, hæfter sælger kun i 6 måneder og kan alene gøres ansvarlig for et tab på op til 5.000.000 DKK.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte følgetab.

Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige fakturabeløbet for den pågældende leverance, med mindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra sælgers side.

SÆRLIGE BETINGELSER
Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til "Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande" (NLM 84).

Administration

Michael Solander

Klokkerskov 1
4293 Dianalund

Tlf.: (+45) 40 35 35 40
Mail: ms@skysupport.dk
CVR-nummer: 20928433

Værksted

Søren Mortensen

Mosevænget 3
4671 Strøby

Tlf.: (+45) 21 27 98 85
Mail: sm@skysupport.dk
CVR-nummer: 20928433

Tag cloud

Hængestilladser,

facade Vaskesystem,

rengøringsvogn,

vaskekurv,

adgang system,

alu skinner,

aluminium skinner,

mono rail,

trolley,

hængeplatform,

bokstige,

boksstige tagmaskine,

to-skinne trolley,

to skinne vogn,

tagvogn,

ophængt platform,

facade rensesystem,

BMU system,

alu spor,

alu mono skinner,

monorails,

klatring trolley,

tag maskine,

tag trolley,

brystværns vogn platform,

bådsmandsstol,

wirer platform,

Boxladder,

pudsegondoler